Helden Installaties

Sint Annastraat 37

Helden

Bel

06-41599695

E-mail

info@heldeninstallaties.nl

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Helden installaties VOOR VERKOOP EN INSTALLATIE, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 85357162, BTW nummer NL 004086630B87.

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en overeenkomsten betreffende de VERKOOP van TOESTELLEN, voor zover daa van in de offerte en/of overeenkomst niet van wordt afgeweken. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de KLANT is uitgesloten. Deze algemene voorwaarden zijn mede gebaseerd op de AVIC-voorwaarden van Techniek Nederland

Artikel 2. Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt onder navolgende verstaan:
1. BEDRIJF: Helden installaties.
2. KLANT: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst tot koop en/of installatie is aangegaan of aan wie een aanbod is gedaan.
3. TOESTEL: een apparaat ten behoeve van verwarmen, het bereiden van warm water, drogen, koelen, enz., en mechanische afzuiging.
4. TOESTELONDERDELEN: alle onderdelen die zich binnen de mantel van het TOESTEL bevinden.
5. INSTALLATEUR: landelijk erkend installatiebedrijf overeenkomstig de regeling voor de erkenning van: elektrotechnisch installateur (REI 1994) en/of gastechnisch installateur (REG 1994) en/of water (REW 1994) en/of erkende STEK installateur.
6. ADVISEUR: Persoon die in opdracht van het BEDRIJF gemachtigd is een aanbieding te doen.
7. MEER- EN MINDERWERK: door de KLANT gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot verhoging of verlaging van de overeengekomen prijs.
8. ONDERHOUD: alle periodieke werkzaamheden aan het TOESTEL die nodig zijn voor bedrijfszeker en veilig gebruik van het TOESTEL.
SERVICEABONNEMENT: de overeenkomst tussen de KLANT en het BEDRIJF die het BEDRIJF tijdens de contractperiode verplicht tot het verrichten van ONDERHOUD en het verlenen van SERVICE volgens de bij het SERVICEABONNEMENT behorende productomschrijving.
STORING: een gebrek aan het TOESTEL en/of RANDAPPARATUUR, of een onderdeel daarvan, waardoor adequaat functioneren ervan niet meer mogelijk is.
STORINGSHULP: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/ of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage.
OVEREENKOMST TOT (VER)KOOP: overeenkomst tussen het BEDRIJF en de KLANT waarin de (ver)koop van een TOESTEL tot stand komt. In de OVEREENKOMST TOT (VER)KOOP zijn de afzonderlijke bestanddelen die tezamen het gekochte vormen met merk, type, e.d. nauwkeurig omschreven. Aan de KLANT wordt een duplicaat van de OVEREENKOMST TOT (VER)KOOP gegeven.
WERK: het totaal van de tussen de KLANT en het BEDRIJF overeengekomen werkzaamheden en/of te leveren materialen.
Techniek Nederland: de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel.

 

Artikel 3. Aanbod

1. Het aanbod voor WERK dat naar verwachting ¤ 650,00 te boven zal gaan, wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod is vrijblijvend. Op ieder aanbod zijn de volgende leden van dit artikel van toepassing.
2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, dat voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de KLANT mogelijk te maken.
3. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door het BEDRIJF of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van het BEDRIJF. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door het BEDRIJF gedaan verzoek franco aan haar te worden toegezonden.
4. Indien de KLANT het aanbod niet accepteert, is het BEDRIJF gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met de totstandbrenging van de offerte in rekening te brengen, mits zij de KLANT direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan.
In geval het BEDRIJF van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de KLANT de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte
behorende tekeningen in eigendom over op de KLANT, onverminderd het intellectuele en industriële eigendomsrecht van het BEDRIJF.
5. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
6. Alle in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een OVEREENKOMST TOT (VER)KOOP van TOESTELLEN wordt schriftelijk aangegaan middels een door de KLANT en het BEDRIJF ingevulde en ondertekende overeenkomst van het BEDRIJF.
2. Het BEDRIJF behoudt zich het recht voor het aangaan van een OVEREENKOMST TOT (VER)KOOP af te wijzen zonder opgave van reden of de overeenkomst aan te gaan onder bijzondere door het BEDRIJF te bepalen voorwaarden.

Artikel 5. Plaatsing

1. Het TOESTEL dient uitsluitend door een erkend INSTALLATEUR te worden geplaatst.
2. De plaats van het TOESTEL en de wijze van uitvoering van de leidingaanleg wordt in overleg met de KLANT door de INSTALLATEUR of ADVISEUR vastgesteld, volgens de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. en/of plaatsingsinstructie van de fabrikant.
3. De kosten voor het aansluiten van elektra-, gas-, water- en koelleidingen, afvoerkanalen, eventuele bouwkundige voorzieningen in verband met het
plaatsen van het TOESTEL zijn voor rekening van de KLANT.

Artikel 6. Geen herroepingsrecht

1. Bij een OVEREENKOMST TOT (VER)KOOP (evt. incl. serviceabonnement) geldt dat het installeren van een TOESTEL wordt gezien als maatwerk. Er is geen herroepingsrecht op maatwerk mogelijk. Annulering van de opdracht is altijd mogelijk tot de INSTALLATEUR start met de installatie.
2. Indien de KLANT een bedrag betaald heeft, zal het bedrijf dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping terugbetalen.

Artikel 7. Betaling

1. Het BEDRIJF is gerechtigd bij een opdracht boven € 500 vooruitbetaling te verlangen.
2. Het BEDRIJF kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de KLANT.
3. Na het sluiten van de overeenkomst kan het BEDRIJF zekerheid bedingen indien zij goede grond heeft te vrezen dat de KLANT zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen. Indien en zolang de KLANT in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is het BEDRIJF gerechtigd de uitvoering van het WERK te onderbreken.
4. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling van de eindafrekening plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening.
5. Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de facturen wordt de KLANT wettelijk geacht zonder enige gebrekstelling in verzuim te verkeren. Niettemin
wordt door het BEDRIJF een aanmaning verzonden waarin de KLANT nogmaals in de gelegenheid wordt gesteld de factuur binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning te betalen en waarin wordt vermeld welk bedrag aan incassokosten na het verstrijken van de 14 dagen bij de KLANT in rekening wordt gebracht. Indien de KLANT een rechtspersoon is, zijn naast de incassokosten tevens administratiekosten verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de KLANT bovendien de van toepassing zijnde wettelijke rente verschuldigd.
6. Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de facturen schort het BEDRIJF al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de OVEREENKOMST TOT (VER)KOOP op, totdat alsnog door de KLANT al hetgeen de KLANT verschuldigd is, betaald is.
7. Kosten welke door het BEDRIJF worden gemaakt om nog openstaande facturen te incasseren zijn te allen tijde voor rekening van de KLANT.
8. Het niet-gebruiken van het TOESTEL, alsmede het niet goed functioneren van het TOESTEL, levert geen redenen op voor staking dan wel opschorting van de betalingsverplichting. Onder niet-gebruiken wordt mede verstaan het niet kunnen gebruiken van het TOESTEL indien de elektriciteit-, water- en/of gaslevering, om wat voor reden dan ook, is onderbroken.
9. Het BEDRIJF blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen totdat de KLANT aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 8. Onderhoud en storingen

De KLANT verplicht zich van het niet of niet behoorlijk functioneren van het TOESTEL binnen de garantieperiode onmiddellijk kennis te geven aan het BEDRIJF.

Artikel 9. Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

1. De KLANT kan de uitvoering van het WERK te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.
2. Partijen zijn verplicht er aan mee te werken dat bij beëindiging van het WERK in onvoltooide staat dit zo spoedig mogelijk wordt opgeleverd.
3. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het WERK op het moment van oplevering in
onvoltooide staat.
4. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is het BEDRIJF verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.
5. De KLANT zal het BEDRIJF de haar toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 4 bedoelde vergoeding( en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde alsmede de niet gemaakte kosten en de gederfde winst die het BEDRIJF over het gehele WERK zou hebben genoten.

Artikel 10. Meer- en minderwerk

1. De KLANT heeft het recht MEER- EN MINDERWERK op te dragen mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15% van de aanneemsom c.q. richtprijs en deze opdracht vooraf schriftelijk door KLANT met het BEDRIJF wordt overeengekomen.
2. Meerkosten die voortkomen uit gebreken in de bestaande installatie, of die ontstaan bij het aantreffen van o.a. asbest vooraf of tijdens de werkzaamheden, worden in rekening gebracht bij de KLANT

Artikel 11. Onvoorziene omstandigheden

1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet het BEDRIJF hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de KLANT.
2. Indien het BEDRIJF de KLANT niet kan bereiken, dient zij het WERK te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
3. Eventuele extra kosten die het BEDRIJF moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn
ter beperking van de schade, zullen door de KLANT worden vergoed.
4. Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het WERK bepalen.

Artikel 12. Schade en aansprakelijkheid

1. Het BEDRIJF is aansprakelijk voor schade voor zover deze aan hem aantoonbaar kan worden toegerekend tot een maximum bedrag conform de dekking in de WA-polis van het BEDRIJF.
2. Het BEDRIJF is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade, winst- of inkomensderving daaronder begrepen. Evenmin is het BEDRIJF aansprakelijk voor schade als gevolg van brand, bevriezing, water, blikseminslag, vervuiling van binnenleidingen, schade aan schilder-, binnen- en installatiewerk, of leidinglekkage, storingen in het water-, gas,- of elektriciteitsnet, noch voor schade, hinder, ongeval of letsel veroorzaakt door de aanwezigheid van en/of het gebruik van en/of gebreken aan het TOESTEL.
3. De KLANT is aansprakelijk voor alle schade welke ontstaat bij vermissing, ontvreemding of het anderszins verloren raken van het TOESTEL vóór de oplevering. De KLANT zorgt voor een deugdelijke/afdoende opstalverzekering.
4. Het BEDRIJF is niet tot enige vergoeding of schadeloosstelling verplicht indien de levering van gas of elektriciteit, door welke oorzaak dan ook, wordt gestoord, belemmerd of verhinderd. De KLANT is verantwoordelijk voor afname van gas met de juiste gaskwaliteit (I2L) conform de toestelspecificatie. Het BEDRIJF is nimmer aansprakelijk in de ruimste zin des woords ter zake de afname van gas met een onjuiste/andersoortige gaskwaliteit in de ruimste zin des woords.
5. De KLANT vrijwaart het BEDRIJF tegen alle aanspraken van derden ter zake vergoeding van schade als bedoeld in dit artikel.
6. Schade die geen verband houdt met huishoudelijk gebruik, aldus zakelijk/bedrijfsmatig gebruik, is volledig uitgesloten.
7. De KLANT is aansprakelijk voor alle schade aan het TOESTEL toegebracht die niet zijn oorzaak vindt in normaal huishoudelijk gebruik. De schade wordt door het BEDRIJF hersteld voor rekening van de klant.
8. Indien zich door leveranciers/producenten van het BEDRIJF geïnitieerde recallacties voordoen i.v.m. bij de fabricage of verpakking ontstane productgebreken, dient de KLANT met de betreffende zaken/goederen te handelen conform de door het BEDRIJF of namens leveranciers/producenten in die gevallen bekendgemaakte recall-procedure. Indien het BEDRIJF en/of leveranciers/producenten naar haar/hun oordeel genoodzaakt is/zijn maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de KLANT zich aan zulke maatregelen voor eigen rekening en risico medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkheidsstelling. Het BEDRIJF is niet aansprakelijk voor schade en kosten in de ruimste zin des woords verbandhoudende met recall-procedures/-acties.
9. Schade aan eigendommen van derden die het BEDRIJF ter vervoer of ter bewerking zijn toevertrouwd of die zij in huur of bruikleen of krachtens enige
overeenkomst onder hun opzicht hebben, zijn uitgesloten.

Artikel 13. Oplevering

1. Het WERK is opgeleverd wanneer het BEDRIJF aan de KLANT schriftelijk heeft medegedeeld dat het voltooid is en de KLANT het WERK heeft aanvaard;
2. Het WERK wordt als opgeleverd beschouwd:
– hetzij wanneer uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat de KLANT van het BEDRIJF de schriftelijke mededeling heeft ontvangen dat het WERK is voltooid
en de KLANT heeft nagelaten het WERK binnen die termijn te aanvaarden;
– hetzij wanneer de KLANT de Installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door in gebruikneming van een gedeelte van het WERK dat
gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.
3. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het WERK op of omstreeks deze datum opgeleverd. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk aangegeven wordt iedere door het BEDRIJF vermelde opleveringsdatum aangemerkt als zijnde een vermoedelijke datum van oplevering.

Artikel 14. Opschorting van betaling

1. Het aanbod voor WERK dat naar verwachting ¤ 650,00 te boven zal gaan, wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod is vrijblijvend. Op ieder aanbod zijn de volgende leden van dit artikel van toepassing.
2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, dat voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de KLANT mogelijk te maken.
3. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door het BEDRIJF of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van het BEDRIJF. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door het BEDRIJF gedaan verzoek franco aan haar te worden toegezonden.
4. Indien de KLANT het aanbod niet accepteert, is het BEDRIJF gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met de totstandbrenging van de offerte in rekening te brengen, mits zij de KLANT direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan.
In geval het BEDRIJF van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de KLANT de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte
behorende tekeningen in eigendom over op de KLANT, onverminderd het intellectuele en industriële eigendomsrecht van het BEDRIJF.
5. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
6. Alle in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Artikel 15. Garantie

1. Het BEDRIJF garandeert voor een termijn van 18 maanden na oplevering dat eventuele gebreken in het WERK kosteloos worden verholpen. Tevens garandeert het BEDRIJF gedurende een termijn van 3 jaar na de oplevering dat de specificaties ten aanzien van capaciteit en temperaturen, zoals vermeld in het aanbod, worden gehaald.
2. De garantie vervalt indien:
– gebreken aan de Installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan het
BEDRIJF worden gemeld;
– gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de KLANT die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan
wel door van buiten komende oorzaken;
– het gebrek geen gevolg is van het WERK;
– gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van het BEDRIJF aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan
de Installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de KLANT zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen;
– gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft; de KLANT niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3. De garantieregeling zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van:
– gloeilamp, tl-lamp, led-bron, spaarlamp;
– het ontstoppen van een afvoer.

Artikel 16. Verplichtingen van het BEDRIJF

1. Het BEDRIJF zal het WERK goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van het BEDRIJF, tenzij anders overeengekomen.
2. Het BEDRIJF neemt bij de uitvoering van het WERK de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het WERK.
3. Het BEDRIJF is verplicht de KLANT te wijzen op:
Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
Onjuistheden in de door de KLANT verlangde constructies en werkwijzen;
Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waar aan het WERK wordt verricht;
Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de KLANT ter beschikking zijn gesteld;
Onjuistheden in de door of namens de KLANT verstrekte gegevens.

Artikel 17. Verplichtingen van de KLANT

1. De KLANT stelt het BEDRIJF in de gelegenheid het WERK te verrichten.
2. De KLANT zorgt ervoor dat het BEDRIJF tijdig kan beschikken over de voor het WERK benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door de KLANT voor het WERK te verschaffen gegevens. Het BEDRIJF geeft hiervoor aanwijzingen op haar vakgebied.
3. De KLANT verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het WERK benodigde energie. De benodigde
elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.
4. De KLANT draagt zo nodig zorg voor een opslagruimte voor het materiaal.
5. De KLANT dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het WERK van het BEDRIJF behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het WERK daarvan geen vertraging ondervindt, Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de KLANT het BEDRIJF hiervan tijdig in kennis te stellen.
6. Indien de aanvraag van het WERK wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het vorige lid, of door omstandigheden waarvoor de KLANT verantwoordelijk is, dient de KLANT de daarmee voor het BEDRIJF verband houdende schade te vergoeden indien deze de KLANT kan worden toegerekend.
7. De KLANT draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
Onjuistheden in de door de KLANT verlangde constructies en werkwijzen;
Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het WERK wordt verricht;
Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de KLANT ter beschikking zijn gesteld;
Onjuistheden in de door of namens KLANT verstrekte gegevens; een en ander onverlet de plicht van het BEDRIJF de KLANT te waarschuwen op grond van Art.16 lid 3.

Artikel 18. Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk

1. Indien het BEDRIJF haar verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het WERK niet nakomt, kan de KLANT het BEDRIJF schriftelijk sommeren zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het WERK voort te zetten. De KLANT wijst er daarbij op dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien het BEDRIJF 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De KLANT is in dat geval bevoegd het WERK door een derde te doen uitvoeren of voortzetten.
2. De KLANT heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het WERK door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De KLANT mag dit verrekenen met hetgeen hij nog aan het BEDRIJF verschuldigd is.

Artikel 19. Overmacht

Wordt de uitvoering van het WERK voor een der partijen onmogelijk door een oor- zaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het WERK te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

Artikel 20. Geschillen, salvatorische clausule en toepasselijk recht

1. Eventuele geschillen tussen partijen over de totstandkoming en/of uitvoering van de OVEREENKOMST TOT (VER)KOOP kunnen aan de Geschillencommissie Installerende Bedrijven van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag worden voorgelegd.
2. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de KLANT zijn klacht eerst aan het BEDRIJF heeft voorgelegd.
3. Nadat de klacht aan het BEDRIJF is voorgelegd, dient het geschil uiterlijk 3 maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig te
worden gemaakt. Voor de behandeling van het geschil is een vergoeding verschuldigd.
4. Wanneer de KLANT een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is het BEDRIJF aan deze keuze gebonden.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de
Geschillencommissie gebeurt in de vorm van bindend advies.
6. Uitsluitend de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te
nemen.
7. Ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling in de OVEREENKOMST TOT (VER)KOOP of deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen in de OVEREENKOMST TOT (VER)KOOP of deze voorwaarden, respectievelijk de daarin vervatte geldige onderdelen onverlet. Partijen verbinden zich ertoe om, als dit geval zich voordoet, de ongeldige bepaling door een naar zin en doel overeenkomstige geldige bepaling te vervangen.
8. Op alle overeenkomsten en zaken verband houdend met de OVEREENKOMST TOT (VER)KOOP of deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21. Slotbepalingen

1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden van Helden installaties voor VERKOOP EN INSTALLATIE.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken en liggen bij het BEDRIJF ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt op verzoek van de KLANT onverwijld kosteloos toegezonden. De algemene voorwaarden staan tevens ter inzage op de website van het BEDRIJF, www.heldeninstallaties.nl
3. De laatstelijk gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden is steeds integraal van toepassing.
4. Het BEDRIJF is gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst over te dragen aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel of dan wel aan een derde.
5. Deze algemene voorwaarden zijn eigendom van het BEDRIJF en mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, aangehaald, gewijzigd en/of vermenigvuldigd.
6. Deze algemene voorwaarden kunnen door het BEDRIJF worden gewijzigd. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande OVEREENKOMSTEN·.
Wijzigingen treden eerst in werking 30 dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekend gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere of eerdere
datum van in werking treden is vermeld. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt op verzoek van de KLANT onverwijld kosteloos toegezonden. De algemene voorwaarden staan ter inzage op de website www.heldeninstallaties.nl van het bedrijf en liggen tevens ter inzage bij het bedrijf. DE OVEREENKOMST TOT VERKOOP EN INSTALLATIE wordt alsdan, met inachtneming van de wijziging, stilzwijgend voortgezet.
7. Als bekendmaking van de wijziging geldt een kennisgeving, geplaatst in een of meer dag- of weekbladen die in het gebied waar het BEDRIJF werkzaam is verspreid worden, dat de voorwaarden zijn gewijzigd.
8. Indien de KLANT een wijziging niet wenst te accepteren kan hij de overeenkomst binnen één maand na ingang van de nieuwe voorwaarden opzeggen.

Aanmeldformulier

Vul a.u.b. de volgende gegevens in om je aan te melden voor een onderhoudscontract: