Helden Installaties

Sint Annastraat 37

Helden

Bel

06-41599695

E-mail

info@heldeninstallaties.nl

Privacyverklaring

Helden installaties, gevestigd aan Sint Annastraat 37 5988BT Helden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://heldeninstallaties.nl
Sint Annastraat 37 5988BT Helden
+31641599695

Persoonsgegevens die wij verwerken

Helden installaties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@heldeninstallaties.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Helden installaties verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Helden installaties verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Helden installaties neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Helden installaties) tussen zit. Helden installaties gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: #use_explanation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Helden installaties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Helden installaties deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Helden installaties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Helden installaties uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden van Helden installaties voor VERKOOP EN INSTALLATIE.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken en liggen bij het BEDRIJF ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt op verzoek van de KLANT onverwijld kosteloos toegezonden. De algemene voorwaarden staan tevens ter inzage op de website van het BEDRIJF, www.heldeninstallaties.nl
3. De laatstelijk gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden is steeds integraal van toepassing.
4. Het BEDRIJF is gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst over te dragen aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel of dan wel aan een derde.
5. Deze algemene voorwaarden zijn eigendom van het BEDRIJF en mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, aangehaald, gewijzigd en/of vermenigvuldigd.
6. Deze algemene voorwaarden kunnen door het BEDRIJF worden gewijzigd. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande OVEREENKOMSTEN·.
Wijzigingen treden eerst in werking 30 dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekend gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere of eerdere
datum van in werking treden is vermeld. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt op verzoek van de KLANT onverwijld kosteloos toegezonden. De algemene voorwaarden staan ter inzage op de website www.heldeninstallaties.nl van het bedrijf en liggen tevens ter inzage bij het bedrijf. DE OVEREENKOMST TOT VERKOOP EN INSTALLATIE wordt alsdan, met inachtneming van de wijziging, stilzwijgend voortgezet.
7. Als bekendmaking van de wijziging geldt een kennisgeving, geplaatst in een of meer dag- of weekbladen die in het gebied waar het BEDRIJF werkzaam is verspreid worden, dat de voorwaarden zijn gewijzigd.
8. Indien de KLANT een wijziging niet wenst te accepteren kan hij de overeenkomst binnen één maand na ingang van de nieuwe voorwaarden opzeggen.

Aanmeldformulier

Vul a.u.b. de volgende gegevens in om je aan te melden voor een onderhoudscontract: